top of page

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/1385/15 i 69/22).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom, načelu međusobnog poštivanja i suradnje te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“.

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Pravilnikom o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija se uređuju vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju uvjeti za ponovnu uporabu informacija tijela javne vlasti.

 


Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti:

 

  • pisanim putem na adresu:  DV Dječji san, Svetonedeljska 18, Sveta Nedjelja 10431 

  • službenica za informiranje: Jasmina Hojkurić Majdak

  • zamjenica službenice za informiranje: Snježana Mihelčić.

  • Zahtjev za pristup informacijama

  • Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

  • Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

  • Žalba protiv rješenja - pristup informacijama

  • Žalba - šutnja uprave - pristup informacijama

  • Žalba protiv rješenja - ponovna uporaba informacija

  • Žalba - šutnja uprave - ponovna uporaba informacija

Navedene obrasce za zahtjeve i žalbe, kao i obrazac Upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija te obrasce vezane za provedbu savjetovanja s javnošću (Obrazac za izradu Plana savjetovanja s javnošću, Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću i Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću), možete preuzeti na stranicama Povjerenika za informiranje - http://www.pristupinfo.hr/pravni-okvir/upute-smjernice-obrasci/.

bottom of page